THUẾ TNCN ĐỐI VỚI KHOẢN HỖ TRỌ BẰNG TIỀN MẶT CHO LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG MUA NHÀ

Công ty tổ chức chương trình hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho khách hàng mua nhà tại Công ty bằng tiền mặt thì khi chi trả Công ty không phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN. Khoản hỗ trợ lãi suất mà cá nhân nhận được từ Công ty không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Tham khảo công văn 65558/CT-TTHT ngày 3/10/2017 của Tổng cục thuế

KHOẢN BẢO HIỂM KHÔNG BẮT BUỘC KHÔNG TÍCH LŨY VỀ  PHÍ BẢO HIỂM KHÔNG BẮT BUỘC KHÔNG TÍCH LŨY VỀ PHÍ BẢO HIỂM KHÔNG CHỊU THUẾ TNCN

Tham khảo: So sánh chuẩn mực kế toán Việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

Tại khoản 3, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“Điều 11: 

  1. Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản bảo hiểm sức khỏe (khoản bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí bảo hiểm) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động kể từ ngày 01/01/2015.

 

Tham khảo công văn số 5638/TCT-TNCN ngày 08/12/2017 của Tổng cục thuế.

 

 KHOẢN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NHÂN VIÊN PHẢI TÍNH THUẾ TNCN

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức cũng phải chịu thuế TNCN.
Theo đó, trường hợp Công ty có chi hỗ trợ cho nhân viên thuê nhà thì khoản tiền hỗ trợ này phải tính thuế TNCN.

Công văn 11350/CT-TTHT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN


TIỀN ĂN CA TRẢ BẰNG PHIẾU ĂN CŨNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNCN

Theo quy định tại tiết 5 điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản tiền mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho người lao động thuộc diện miễn tính thuế TNCN.
Theo đó, trường hợp Công ty có mua và cấp phiếu ăn để cung cấp suất ăn trưa cho nhân viên thì khoản tiền này không phải tính thuế TNCN

Xem thêm: Pháp luật về thuế và hóa đơn

Tham khảo công văn 10823/CT-TTHT ngày 4/11/2016 của Cục Thuế TP. HCM