Doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu đài gì từ năm 2018

Căn cứ Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng thuế  suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và một số ưu đãi khác. Tham khảo: Chuẩn mực kế toán Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và…