Đầu báo cháy Hochiki – nghĩa vụ và phân loại đầu báo cháy tạo thành tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy

nhiệm vụ của đầu báo cháy Hochiki Đầu báo cháy có nghĩa vụ tạo nên tín hiệu điện để truyền về trung tâm báo cháy khi những nhân tố khi những yếu tố môi trường xung quanh của sư cháy đạt một giá trị nhất định (ngưỡng thao tác làm…